Przedsiębiorstwa nastawione na rozwój działalności szukają różnych sposobów uwolnienia wartości z posiadanych aktywów czy inwestycji. Jednocześnie organy regulacyjne oczekują większej transparentności i zwracają uwagę na prawidłowe ujęcie wartości aktywów.

Poprzez nasze analizy ułatwiamy zarządzającym określenie wartości udziałów lub aktywów w związku z planowanymi fuzjami i przejęciami, raportowaniem finansowym, sporami sądowymi, planowaniem podatkowym czy restrukturyzacją np. grup kapitałowych.

Przygotowujemy wyceny aktywów i przedsiębiorstw na potrzeby:

  • Transakcji – wycena udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na potrzeby aportu, ustalenie parytetu wymiany łączących się firm, wycena zabezpieczenia obligacji, wycena spółki na potrzeby przymusowego wykupu
  • Przedstawienia wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych – testy na utratę wartości aktywów, szacowanie wartości nieruchomości, określenie wartości programu menedżerskiego
  • Restrukturyzacji w ramach grup kapitałowych – określenie wartości godziwej udziałów na potrzeby dokapitalizowania spółek, wycena aktywów w transakcjach z podmiotami powiązanymi, wycena ZCP, określenie wartości znaku towarowego
  • Sporów sądowych – ustalenie wartości zgodnie z umową inwestycyjną lub umową spółki; weryfikacja wyceny eksperta drugiej strony, określenie wartości godziwej udziałów

Przygotowujemy biznesplany lub elementy biznesplanów dla firm rozważających:

  • pozyskanie finansowania na rozwój wydzielonej linii biznesowej
  • restrukturyzację
  • reorganizację grupy kapitałowej i sprzedaż jednej ze spółek
  • pozyskanie inwestorów na rozwój start-up w ramach kolejnych rund finansowania
  • wykorzystanie środków unijnych i innych środków publicznych na finansowanie działalności