Przedsiębiorstwa nastawione na rozwój działalności szukają różnych sposobów uwolnienia wartości z posiadanych aktywów czy inwestycji. Jednocześnie organy regulacyjne oczekują większej transparentności i zwracają uwagę na prawidłowe ujęcie wartości aktywów.

Poprzez nasze analizy ułatwiamy zarządzającym określenie wartości udziałów lub aktywów w związku z planowanymi fuzjami i przejęciami, raportowaniem finansowym, sporami sądowymi, planowaniem podatkowym czy restrukturyzacją np. grup kapitałowych.

Przygotowujemy wyceny aktywów i przedsiębiorstw na potrzeby:

Transakcji

 • wycena udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na potrzeby raportu
 • ustalenie parytetu wymiany łączących się firm
 • wycena zabezpieczenia obligacji
 • wycena spółki na potrzeby przymusowego wykupu

Przedstawienia wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych 

 • testy na utratę wartości aktywów
 • szacowanie wartości nieruchomości
 • określenie wartości programu menedżerskiego

Restrukturyzacji w ramach grup kapitałowych

 • określenie wartości godziwej udziałów na potrzeby dokapitalizowania spółek
 • wycena aktywów w transakcjach z podmiotami powiązanymi
 • wycena ZCP
 • określenie wartości znaku towarowego

Sporów sądowych

 • ustalenie wartości zgodnie z umową inwestycyjną lub umową spółki
 • weryfikacja wyceny eksperta drugiej strony
 • określenie wartości godziwej udziałów

Przygotowujemy biznesplany lub elementy biznesplanów dla firm rozważających:

 • pozyskanie finansowania na rozwój wydzielonej linii biznesowej
 • restrukturyzację
 • reorganizację grupy kapitałowej i sprzedaż jednej ze spółek
 • pozyskanie inwestorów na rozwój start-up w ramach kolejnych rund finansowania
 • wykorzystanie środków unijnych i innych środków publicznych na finansowanie działalności