W okresie widma recesji i związanych z nim intensywnych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, zarząd firmy musi działać także, a może nawet przede wszystkim, jak dyrektor finansowy. Takie podejście wymaga dogłębnej analizy sytuacji przedsiębiorstwa, budowy alternatywnych scenariuszy, a także wzmożonej kontroli i uważnego monitoringu podjętych działań. Kluczowej roli nabiera kontrola bieżącej płynności. Poza krótkoterminowymi analizami, konieczne dla dalszego rozwoju są działania uwzględniające dłuższą, co najmniej średnioterminową perspektywę.

Wszystkie decyzje powinny być podejmowane z dbałością o wewnętrzne i zewnętrzne relacje organizacji, z myślą o powrocie sytuacji do normy.

Equity Advisors oferuje zespół specjalistów wspierających przedsiębiorstwa i ich właścicieli we wszystkich działaniach, zarówno tych strategicznych, jak i bieżących.

Nasze usługi w ramach doradztwa strategicznego koncentrują się na obszarach związanych z:

 1. Dostępem do informacji zarządczej
 2. Analizą i kontrolą kosztów
 3. Relacjach z kontrahentami
 4. Analizą zapasów i łańcuchów dostaw
 5. Relacjami z instytucjami finansowymi
 6. Relacjami z pracownikami
 7. Przeglądem planów inwestycyjnych
 8. Identyfikacją nowych źródeł przychodów
 9. Pozyskaniem finasowania w ramach Tarczy Finansowej

W ramach poszczególnych zagadnień możemy wyróżnić następujące kwestie:

1. Dostęp do informacji

 • analiza marżowości poszczególnych produktów i usług
 • przypisanie wszystkich kosztów bezpośrednich i alokacja kosztów pośrednich
 • identyfikacja nierentownych linii biznesowych
 • koncentracja na najbardziej rentownych i powtarzalnych projektach
 • poprawa płynności finansowej poprzez uwolnienie kapitału pracującego zamrożonego w należnościach, zapasach i zobowiązaniach
 • monitoring rozwiązań pomocowych oferowanych w krajach europejskich

2. Analiza i kontrola kosztów

 • przegląd kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • zwiększenie efektywności działań
 • ograniczenie wydatków do niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działań
 • konwersja kosztów stałych na zmienne

3. Relacje z kontrahentami

 • analiza należności
 • analiza ryzyka niewypłacalności kontrahentów
 • analiza zobowiązań handlowych
 • renegocjacja i wydłużenie terminów płatności we współpracy z dostawcami

4. Analiza zapasów i łańcuchów dostaw

 • przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania
 • racjonalizacja poziomu zapasów
 • zapewnienie krytycznych dostaw

5. Relacje z instytucjami finansowymi

 • przegląd istniejących umów, terminów płatności
 • analiza kowenantów i ryzyka naruszenia zapisów umów
 • przygotowanie prezentacji z analizą sytuacji przedsiębiorstwa
 • wsparcie w rozmowach z instytucjami finansowymi

6. Relacje z pracownikami

 • zapewnienie współpracy w krytycznych obszarach funkcjonowania firmy
 • przegląd istniejącej polityki zatrudnienia
 • analiza konieczności dostosowania kadry do ograniczonego popytu

7. Przegląd planów inwestycyjnych

 • analiza planowanych inwestycji
 • koncentracja zasobów na utrzymaniu funkcjonowania

8. Identyfikacja nowych źródeł przychodów

 • analiza nowych rynków geograficznych
 • analiza alternatywnego wykorzystania posiadanych zasobów
 • przegląd projektów strategicznych realizowanych przez konkurencję

9. Obsługa pozyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej

 • przegląd publicznych programów pomocowych pod kątem potrzeb spółki
 • analiza sytuacji spółki w celu oceny kwalifikowalności do poszczególnych programów
 • przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych tj. wniosków, biznes planów, planów restrukturyzacyjnych i modeli finansowych
 • koordynacja procesu składania aplikacji
 • udział w negocjacjach umów finansowania

Zachęcamy do kontaktu z Equity Advisors i skorzystania z usług doradztwa strategicznego. Wśród naszych klientów znajdują się spółki działające w modelu B2B o dość dużym przekroju w zakresie skali działalności, od start-upów po działające na terenie całej Europy podmioty generujące roczne przepływy na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych.